تو چی منی؟ من سگ شمام (لیسیدن پاشنه پای میسترس نیکا و شلاق خوردن )